Algemene voorwaarden en huisregels locatie Amerena

1 Definities

 1. Onder activiteiten wordt verstaan alle groepslessen, fitness, eGym en buitenactiviteiten van de Geeresteingroep.
 2. Een deelnemer is een ieder die deze deelnemersovereenkomst is aangegaan of heeft via de Amerena zich ingeschreven voor een van onze groepslessen.
 3. Groepslessen zijn: Early Morning Work Out, Circuit training, Fit Vitaal, HIT, Power Yoga en Pilates.
 4. Onder fitness worden de lessen Personal Training, Share Your Trainer, begeleid fitness en eGym verstaan.
 5. De intake voor fitness bestaat uit het afnemen van medische vragen, testen, basisinstructie en driemaal onder supervisie trainen tijdens de zaalwachturen.
 6. De intake voor eGym bestaat uit een een fitheidstest en basis instructie en instellingen van de eGym toestellen.
 7. De intake is niet verplicht indien er het afgelopen jaar ook een lidmaatschap is geweest. Er dienen dan wel inschrijfkosten te worden betaald, welke € 15,00 bedragen.
 8. De basisinstructie fitness is de uitleg over het nut van fitness, de basis van oefeningen en het gebruik van fitnesstoestellen.
 9. De basisinstructie bij eGym is de uitleg van het concept, doornemen van de toestellen en het instellen van de instellingen en het trainingsprogramma.
 10. De inschrijfkosten zijn de kosten voor het administratieproces en de verwerking van de medische vragenlijst.

 2 Deelnemersovereenkomst

 1. De door de deelnemer ondertekende overeenkomst vormt met deze voorwaarden een onverbrekelijk geheel tot wederopzegging van het abonnement.
 2. Deze deelnemersovereenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Volgens de “Wet van Dam” mag na het verstrijken van de eerste periode van de overeengekomen deelnemersovereenkomst niet stilzwijgend worden verlengd voor eenzelfde periode. Na het verstrijken van de eerste overeengekomen abonnementsperiode is het abonnement, met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, te allen tijde op te zeggen.
 4. Bij het aangaan van een fitness abonnement of afname van Personal Training en Share Your trainer is een intake verplicht om de algemene gezondheid in kaart te brengen.
 5. Er hoeven alleen inschrijfkosten te worden betaald indien in datzelfde jaar eerder een intake is geweest wegens een oud lidmaatschap bij de Geeresteingroep.
 6. Geeresteingroep behoudt zich het recht om regelementen, groepslessen en/of openingstijden aan te passen.

 3 Deelnemersbijdrage

 1. Bij het aangaan van de deelnemersovereenkomst is de deelnemer verplicht alle kosten te voldoen via automatische incasso.
 2. De deelnemersbijdrage zal iedere maand per automatische incasso van uw rekening worden geschreven.
 3. Bij lessen als personal training en Share Your Trainer is de deelnemer verplicht alle kosten te voldoen via betaling na de ontvangen factuur, welke na elke maand wordt verstuurd indien een van deze lessen is afgenomen in de betreffende maand.
 4. Geeresteingroep behoudt zich het recht voor om deelnemers bij wie het herhaaldelijk (3 keer) niet mogelijk is de deelnemersbijdrage van de rekening af te schrijven, de deelname aan activiteiten te weigeren. Daarnaast wordt een incassobureau ingeschakeld om het verschuldigde bedrag te innen.
 5. De contributietarieven kunnen ten allen tijden worden aangepast. Dit moet minimaal 1 maand voor aanvang worden aangegeven en heeft betrekking op de nieuwe abonnementsperiode.
 6. Teruggave van de contributie is ten alle tijden en onder alle omstandigheden uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4 Privacy beleid

 1. De persoonsgegevens benodigd voor de deelnemersovereenkomst of intake formulieren worden zorgvuldig bewaard gedurende het lidmaatschap of afname van Personal Training of Share Your Trainer en twee jaar na opzegging van het lidmaatschap.
 2. Het bewaartermijn van de deelnemersovereenkomsten en/of intake formulieren is twee jaar na opzegging van het lidmaatschap of beëindigen van de Personal Training of Share Your Trainer, of eerder indien de deelnemer daar schriftelijk een verzoek voor indient na beëindiging van het lidmaatschap.
 3. In verband met de samenwerking met de SRO, vanwege het gebruik van de Amerenapas voor toegang van de fitness en groepslessen, zal er data uitwisseling plaats vinden van de NAW gegevens. De Geeresteingroep zal verder geen gegevens uitwisselen aan andere derden of deze gegevens gebruiken voor andere doeleinden die geen betrekking hebben op de activiteiten en/of informatievoorziening vanuit de Geeresteingroep.
 4. De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.
 5. Indien toestemming gegeven wordt het email adres alleen gebruikt voor de nieuwsbrief. Via deze weg zal communicatie plaats vinden over de lessen, aanbiedingen en veranderingen.
 6. Indien er vragen en/of problemen zijn m.b.t. het abonnement zullen de persoonsgegevens als het adres, telefoonnummer en emailadres gebruikt worden om contact te zoeken.

5 Opschorten en inhalen van lessen

 1. Geeresteingroep behoudt zicht het recht voor om tijdens feestdagen en vakantieperiodes enige dagen te sluiten. Deze data worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd.
 2. Verzuimde lessen en/of trainingen worden door Geeresteingroep niet terugbetaald maar kunnen worden ingehaald binnen een acceptabel termijn van het abonnement.
 3. Bij ziekte, blessure of ander medische ongeschiktheid is het mogelijk het abonnement tijdelijk op te schorten. Een abonnement kan niet met terugwerkende kracht worden opgeschort. Opschorten van het abonnement dient u aan te geven per email via fitness@geeresteingroep.nl

6 Beëindiging deelnemersovereenkomst

 1. Indien een deelnemer de deelnemersovereenkomst wenst te beëindigen kan dit per email naar fitness@geeresteingroep.nl of schriftelijk naar de Geeresteingroep gestuurd worden.
 2. Beëindiging zoals in het vorige lid (6a) bedoeld, dient te geschieden één maand voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode.
 3. De deelnemer dient bij beëindiging van de deelnemersovereenkomst alle openstaande contributie binnen twee weken te voldoen.
 4. Elke deelnemersovereenkomst kan door de deelnemer binnen 8 dagen na ondertekening van de deelnemersovereenkomst zonder opzegtermijn schriftelijk worden beëindigd. Hierbij zullen alleen de eenmalige intake- en inschrijfkosten in rekening worden gebracht.
 5. Na opzeggen zullen de persoonsgegevens twee jaar bewaard worden na afloop van de abonnementsperiode of worden eerder verwijderd op eigen verzoek na beëindiging van de abonnementsperiode.

7 Aansprakelijkheid

 1. Geeresteingroep is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade van welke aard dan ook opgelopen tijdens of ten gevolge van een van de activiteiten van Geeresteingroep.
 2. Geeresteingroep is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade, zowel direct als indirect, van of aan goederen van de deelnemers.
 3. Schade toegebracht aan enig roerende of onroerende zaken in eigendom toebehorend aan Geeresteingroep is verhaalbaar op de schadeveroorzaker op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 4. De deelnemer verklaart de deelnemersovereenkomst en de medische vragenlijst naar waarheid te hebben ingevuld.
 5. De deelnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk van het kenbaar maken van medische aandoeningen of klachten en beperkingen aan het houdings- en bewegingsapparaat.

8 Huisregels

 1. Deelnemen aan activiteiten van Geeresteingroep zonder gebruik van een schone handdoek is om hygiënische reden niet toegestaan. Het is niet toegestaan de sportvloer te betreden met buitenschoenen.
 2. De deelnemer is verplicht om de door hem of haar aangetroffen en/of veroorzaakte beschadigingen onmiddellijk aan een medewerker van Geeresteingroep te melden.
 3. De deelnemer is verplicht om materiaal na gebruik direct op te ruimen en schoon te maken van zweetdruppels.
 4. Het is de deelnemer niet toegestaan om de aanwezige audiovisuele apparatuur alsmede de koffiemachine zelf te bedienen.
 5. Glazen/bekers zijn niet toegestaan in de sportzaal. In de sportzaal dient u een bidon te gebruiken.
 6. Etenswaren zijn niet toegestaan in de krachtzaal en eGym ruimte.

 

 • Het gebruik van stimulerende of verdovende middelen is strikt verboden. Bij constatering volgt onmiddellijke beëindiging van de deelnemersovereenkomst en wordt de toegang met onmiddellijke ingang ontzegd, zonder recht op terugbetaling of schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.