Algemene voorwaarden en huisregels Florijn Winterloop locatie Geerestein en de Schans

1 Definities

 1. Een deelnemer is een ieder die deze deelnemersovereenkomst is aangegaan.
 2. Groepsles(sen) is de benoemde groepsles in de getekende deelnemersovereenkomst t.b.v. de Florijn Winterloop.
 3. Alle lessen kunnen door een fitness trainer en/of een fysiotherapeut worden gegeven.

 2 Deelnemersovereenkomst

 1. De door de deelnemer ondertekende overeenkomst vormt met deze voorwaarden een onverbrekelijk geheel tot einde van het abonnement.
 2. Deze deelnemersovereenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Bij het aangaan van een fitness abonnement is het invullen van de medische vragenlijst verplicht om de algemene gezondheid in kaart te brengen.
 4. Geeresteingroep behoudt zich het recht om reglementen, groepslessen en/of openingstijden aan te passen.

 3 Deelnemersbijdrage

 1. Bij het aangaan van de deelnemersovereenkomst is de deelnemer verplicht alle kosten te voldoen via automatische incasso.
 2. De deelnemersbijdrage zal eenmalig per automatische incasso van uw rekening worden geschreven.
 3. Geeresteingroep behoudt zich het recht voor om deelnemers bij wie het herhaaldelijk (3 keer) niet mogelijk is de deelnemersbijdrage van de rekening af te schrijven, de deelname aan activiteiten te weigeren. Daarnaast wordt een incassobureau ingeschakeld om het verschuldigde bedrag te innen.
 4. Teruggave van de contributie is ten alle tijden en onder alle omstandigheden uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4 Verzuimde lessen

 1. Verzuimde lessen en/of trainingen worden door Geeresteingroep niet terugbetaald.

5 Beëindiging deelnemersovereenkomst

 1. De deelnemersovereenkomst kent een duur van zes weken en zal dan automatisch worden beëindigt.
 2. Elke deelnemersovereenkomst kan door de deelnemer binnen 8 dagen na ondertekening van de deelnemersovereenkomst zonder opzegtermijn schriftelijk worden beëindigd.
 3. Na opzeggen zullen de persoonsgegevens twee jaar bewaard worden na afloop van de abonnementsperiode of worden eerder verwijderd op eigen verzoek na beëindiging van de abonnementsperiode.

6 Privacy beleid

 1. De persoonsgegevens benodigd voor de deelnemersovereenkomst en medische vragenlijst worden zorgvuldig bewaard gedurende het lidmaatschap en tot twee jaar na einde van de abonnementsperiode.
 2. De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, met uitzondering van de eventuele oefenkaart (zie punt f).
 3. Indien toestemming gegeven, wordt het email adres alleen gebruikt voor de nieuwsbrief. Via deze weg zal communicatie plaats vinden over de lessen, aanbiedingen en veranderingen.
 4. Indien er vragen en/of problemen zijn m.b.t. het abonnement zullen de persoonsgegevens als het adres, telefoonnummer en emailadres gebruikt worden om contact te zoeken.
 5. Indien er toestemming is geven op de deelnemersovereenkomst voor het bewaren van de oefenkaart in de daarvoor aangewezen kaartenbak in de oefenzaal is de sporter zich bewust van het feit dat de kaartenbak door derden bekeken kan worden. Wanneer dit niet gewenst is, is de sporter zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de oefenkaart.

7 Aansprakelijkheid

 1. Geeresteingroep is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade van welke aard dan ook opgelopen tijdens of ten gevolge van een van de activiteiten van Geeresteingroep.
 2. Geeresteingroep is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade, zowel direct als indirect, van of aan goederen van de deelnemers.
 3. Schade toegebracht aan enig roerende of onroerende zaken in eigendom toebehorend aan Geeresteingroep is verhaalbaar op de schadeveroorzaker op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 4. De deelnemer verklaart de deelnemersovereenkomst en de medische vragenlijst naar waarheid te hebben ingevuld.
 5. De deelnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk van het kenbaar maken van medische aandoeningen of klachten en beperkingen aan het houdings- en bewegingsapparaat.

8 Huisregels

 1. Deelnemers dienen zich volgende de algemeen geldende (fatsoens)normen en waarden te gedragen
 2. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedragventileren te verwijderen uit het pand.
 3. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiervoor bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 4. Deelnemen aan activiteiten van Geeresteingroep zonder gebruik van een schone handdoek is om hygiënische reden niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan de sportvloer te betreden met buitenschoenen.
 5. De deelnemer is verplicht om de door hem of haar aangetroffen en/of veroorzaakte beschadigingen onmiddellijk aan een medewerker van Geeresteingroep te melden.
 6. De deelnemer is verplicht om materiaal na gebruik direct op te ruimen en schoon te maken van zweetdruppels.
 7. Het is de deelnemer niet toegestaan om de aanwezige audiovisuele apparatuur alsmede de koffiemachine en airconditioning zelf te bedienen. Uitzondering is de koffiemachine op locatie de Schans.
 8. Na gebruik van los materiaal dient u dit op de daarvoor bestemde plaats terug te leggen.
 9. Glazen/bekers zijn niet toegestaan in de sportzaal. In de sportzaal dient u een bidon te gebruiken.
 10. Het gebruik van stimulerende of verdovende middelen is strikt verboden. Bij constatering volgt onmiddellijke beëindiging van de deelnemersovereenkomst en wordt de toegang met onmiddellijke ingang ontzegd, zonder recht op terugbetaling of schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.