Algemene voorwaarden en huisregels locatie Geerestein 

1 Definities

 1. Onder activiteiten wordt verstaan alle groepslessen, fitness en buitenactiviteiten van de Geeresteingroep.
 2. Een deelnemer is een ieder die deze deelnemersovereenkomst is aangegaan.
 3. Groepslessen zijn: Total-Work-Out, Pilates, MTT, Circuittraining.
 4. MTT staat ten alle tijde onder begeleiding van een fysiotherapeut.
 5. Onder MTT vallen ook de MTT-CTG (cardio trainingsgroep) en MTT-SG (seniorengroep)
 6. Alle andere lessen kunnen door een fitness trainer of een fysiotherapeut worden gegeven.
 7. De intake bestaat uit het afnemen van medische vragen, testen, basisinstructie en driemaal onder supervisie trainen tijdens de zaalwachturen.
 8. De intake na fysiotherapie heeft een aangepaste prijs en is alleen van toepassing als u direct na de fysiotherapie start in onze fitness.
 9. De intake na oefentherapie is van toepassing als u na of tijdens een revalidatie op de oefentoestellen bij ons een fitness abonnement afsluit.
 10. De intake is niet verplicht indien er het afgelopen jaar ook een lidmaatschap is geweest. Er dienen dan wel inschrijfkosten te worden betaald. Indien gewenst door de cliënt wordt de intake afgenomen voor het tarief van € 25,00.
 11. De basisinstructie fitness is de uitleg over het nut van fitness, de basis van oefeningen en het gebruik van fitnesstoestellen.
 12. De inschrijfkosten zijn de kosten voor het administratieproces en de verwerking van de medische vragenlijst.

 2 Deelnemersovereenkomst

 1. De door de deelnemer ondertekende overeenkomst vormt met deze voorwaarden een onverbrekelijk geheel tot wederopzegging van het abonnement.
 2. Deze deelnemersovereenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Volgens de “Wet van Dam” mag na het verstrijken van de eerste periode van de overeengekomen deelnemersovereenkomst niet stilzwijgend worden verlengd voor eenzelfde periode. Na het verstrijken van de eerste overeengekomen abonnementsperiode is het abonnement, met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, te allen tijde op te zeggen.
 4. Bij het aangaan van een fitness abonnement is een intake verplicht om de algemene gezondheid in kaart te brengen.
 5. Er hoeven alleen inschrijfkosten te worden betaald indien in datzelfde jaar eerder een intake is geweest wegens een oud lidmaatschap bij de Geeresteingroep.
 6. Indien een deelnemer voorafgaande of tijdens het abonnement fysiotherapie met oefentherapie heeft gehad op de oefentoestellen geldt een aangepaste intake. Hierbij wordt alleen de intake afgenomen op de onderdelen medische vragen, testen en op stellen van het oefenprogramma, maar krijgt de cliënt geen verdere basisinstructie op de oefentoestellen.
 7. Geeresteingroep behoudt zich het recht om reglementen, groepslessen en/of openingstijden aan te passen.

3 Deelnemersbijdrage

 1. Bij het aangaan van de deelnemersovereenkomst is de deelnemer verplicht alle kosten te voldoen via automatische incasso.
 2. De deelnemersbijdrage zal iedere maand per automatische incasso van uw rekening worden geschreven.
 3. Geeresteingroep behoudt zich het recht voor om deelnemers bij wie het herhaaldelijk (3 keer) niet mogelijk is de deelnemersbijdrage van de rekening af te schrijven, de deelname aan activiteiten te weigeren. Daarnaast wordt een incassobureau ingeschakeld om het verschuldigde bedrag te innen.
 4. De contributietarieven kunnen ten allen tijden worden aangepast. Dit moet minimaal 1 maand voor aanvang worden aangegeven en heeft betrekking op de nieuwe abonnementsperiode.
 5. Teruggave van de contributie is ten alle tijden en onder alle omstandigheden uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4 Korting op de deelnemersbijdrage

 1. Een scholier of student (14-24 jaar) komt in aanmerking voor een kortingsabonnement op de Vrij Fitness onbeperkt. Een collegekaart of OV kaart dient op verzoek van de Geeresteingroep overlegd te worden vanaf 18 jaar.
 2. 65 + leden komen in aanmerking voor een kortingsabonnement van de Vrij Fitness onbeperkt en de groepslessen.
 3. Leden die 65 worden tijdens een abonnementsperiode dienen dit zelf bij Geeresteingroep aan te geven.  De korting gaat in m.i.v. de volgende abonnementsperiode.
 4. Leden van de in deze voorwaarden genoemde sportverenigingen komen in aanmerking komen voor het kortingsabonnement op de Vrij Fitness onbeperkt. Deze verenigingen zijn VV Woudenberg, VV Scherpenzeel, VV Valleivogels, Turnvereniging Longa, Step Team High Level, Korfbalvereniging Woudenberg en Volleybalvereniging Woudenberg.

5 Opschorten en inhalen van lessen

 1. Geeresteingroep behoudt zicht het recht voor om tijdens feestdagen en vakantieperiodes enige dagen te sluiten. Deze data worden ruim van tevoren aangekondigd.
 2. Verzuimde lessen en/of trainingen worden door Geeresteingroep niet terugbetaald maar kunnen worden ingehaald binnen een acceptabele termijn van het abonnement.
 3. Bij ziekte, blessure of ander medische ongeschiktheid is het mogelijk het abonnement tijdelijk op te schorten. Een abonnement kan niet met terugwerkende kracht worden opgeschort. Opschorten van het abonnement dient u aan te geven per email via fitness@geeresteingroep.nl

6 Beëindiging deelnemersovereenkomst

 1. Indien een deelnemer de deelnemersovereenkomst wenst te beëindigen kan dit per email naar fitness@geeresteingroep.nl of schriftelijk naar de Geeresteingroep gestuurd worden.
 2. Beëindiging zoals in het vorige lid (6a) bedoeld, dient te geschieden één maand voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode.
 3. De deelnemer dient bij beëindiging van de deelnemersovereenkomst alle openstaande contributie binnen twee weken te voldoen.
 4. Elke deelnemersovereenkomst kan door de deelnemer binnen 8 dagen na ondertekening van de deelnemersovereenkomst zonder opzegtermijn schriftelijk worden beëindigd. Hierbij zullen alleen de eenmalige intake- en inschrijfkosten in rekening worden gebracht.
 5. Na opzeggen zullen de persoonsgegevens twee jaar bewaard worden na afloop van de abonnementsperiode of worden eerder verwijderd op eigen verzoek na beëindiging van de abonnementsperiode.

7 Privacy beleid

 1. De persoonsgegevens benodigd voor de deelnemersovereenkomst of intake formulieren worden zorgvuldig bewaard gedurende het lidmaatschap en twee jaar na beëindiging van de abonnementsperiode.
 2. 2. Het bewaartermijn van de deelnemersovereenkomsten en/of intake formulieren is twee jaar na opzegging van het lidmaatschap.De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, met uitzondering van de eventuele oefenkaart (zie punt f).
 3. 3. Indien toestemming gegeven wordt het email adres alleen gebruikt voor de nieuwsbrief. Via deze weg zal communicatie plaats vinden over de lessen, aanbiedingen en veranderingen.
 4. Indien er vragen en/of problemen zijn m.b.t. het abonnement zullen de persoonsgegevens als het adres, telefoonnummer en emailadres gebruikt worden om contact te zoeken.
 5. Indien er toestemming is geven op de deelnemersovereenkomst voor het bewaren van de oefenkaart in de daarvoor aangewezen kaartenbak in de oefenzaal is de sporter zich bewust van het feit dat de kaartenbak door derden bekeken kan worden. Wanneer dit niet gewenst is, is de sporter zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de oefenkaart.

8 Aansprakelijkheid

 1. Geeresteingroep is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade van welke aard dan ook opgelopen tijdens of ten gevolge van een van de activiteiten van Geeresteingroep.
 2. Geeresteingroep is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade, zowel direct als indirect, van of aan goederen van de deelnemers.
 3. Schade toegebracht aan enig roerende of onroerende zaken in eigendom toebehorend aan Geeresteingroep is verhaalbaar op de schadeveroorzaker op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 4. De deelnemer verklaart de deelnemersovereenkomst en de medische vragenlijst naar waarheid te hebben ingevuld.
 5. De deelnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk van het kenbaar maken van medische aandoeningen of klachten en beperkingen aan het houdings- en bewegingsapparaat.

9 Huisregels

 1. Deelnemers dienen zich volgende de algemeen geldende (fatsoens)normen en waarden te gedragen
 2. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 3. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiervoor bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 4. Deelnemen aan activiteiten van Geeresteingroep zonder gebruik van een schone handdoek is om hygiënische reden niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan de sportvloer te betreden met buitenschoenen.
 5. De deelnemer is verplicht om de door hem of haar aangetroffen en/of veroorzaakte beschadigingen onmiddellijk aan een medewerker van Geeresteingroep te melden.
 6. De deelnemer is verplicht om materiaal na gebruik direct op te ruimen en schoon te maken van zweetdruppels.
 7. Het is de deelnemer niet toegestaan om de aanwezige audiovisuele apparatuur alsmede de koffiemachine  en airconditioning zelf te bedienen.
 8. Na gebruik van los materiaal dient u dit op de daarvoor bestemde plaats terug te leggen.
 9. Glazen/bekers zijn niet toegestaan in de sportzaal. In de sportzaal dient u een bidon te gebruiken.

 

 • Het gebruik van stimulerende of verdovende middelen is strikt verboden. Bij constatering volgt onmiddellijke beëindiging van de deelnemersovereenkomst en wordt de toegang met onmiddellijke ingang ontzegd, zonder recht op terugbetaling of schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.