Voor een correct verloop van zowel uw eigen behandeling, alsmede de behandeling van anderen, vragen wij u het onderstaande in acht te nemen.

AANMELDING
U kunt zich bij de Geeresteingroep aanmelden voor zowel reguliere fysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, sportfysiotherapie, bekkenbodem fysiotherapie, kinderfysiotherapie, Oefentherapie Cesar, Ergotherapie, Origene-rugconcept, beweegprogramma’s, medische trainingstherapie, podologie en arbeidsfysiotherapie. Aanmelden kan middels Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)  of door middel van een doorverwijzing van uw (huis)arts of specialist. Wij informeren, indien u daar prijs op stelt, uw huisarts standaard over uw aanmelding bij onze praktijk en overleggen hierbij tevens het behandelplan. (voor uitgebreide informatie verwijzen graag naar onze website.)

Het is belangrijk bij uw aanmelding door te geven hoe u bent verzekerd. Let daarbij in elk geval op de volgende zaken: bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd, wat is het polisnummer, en wat zijn de gegevens van een eventuele aanvullende verzekering.
U bent daarbij verplicht een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

VERGOEDING VOOR FYSIOTHERAPIE
De kosten van fysiotherapie worden geheel of gedeeltelijk door uw verzekeraar vergoed, afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent. U bent zelf verantwoordelijk om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden. Indien zaken u niet geheel duidelijk zijn kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De tarieven voor onverzekerde behandelingen zijn gepubliceerd in de wachtruimtes van de praktijken en op de website.

BETALINGSVOORWAARDEN
?De Geeresteingroep hanteert de officiële betalingsvoorwaarden van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF). ??Betalingsvoorwaarden VVF??1. De declaraties van fysiotherapeuten, leden van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldoen. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.??2. Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier eerst op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.??3. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.??4. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.?De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van ? 23,-, alles exclusief omzetbelasting.

BEHANDELAFSPRAKEN MAKEN EN WIJZIGEN
Indien u telefonisch een afspraak wilt maken of wijzigen kun u dit het beste afstemmen met onze assistentes. Zo stoort u uw fysiotherapeut en andere patiënten niet tijdens een behandeling. Kijk voordat u naar de therapie komt thuis eerst in de agenda/ kalender voor het maken van een vervolgafspraak. Zo kunt u vlot een nieuwe afspraak plannen. Indien u verhinderd bent dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere patiënt te behandelen. Belt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Afspraken kunnen niet door middel van voicemail of email afgezegd worden.

BEHANDELING DOOR EEN COLLEGA?

Incidenteel kan het voorkomen dat u door een vervangend fysiotherapeut wordt behandeld in plaats van uw vaste therapeut. Dat komt doordat sommige behandelingen spoedeisend zijn en het logistiek niet anders is in te plannen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

PATIENTENDOSSIER EN RAPPORTAGE NAAR UW HUISARTS OF SPECIALIST?

Het patiëntendossier wordt opgebouwd in een elektronisch patiëntendossier (EPD) volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Behandeling en registratie van uw lichamelijke klacht vindt daar waar geïndiceerd, plaats volgens de richtlijnen fysiotherapie zoals vastgelegd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. U kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die daartoe in uw persoonlijk patiëntendossier worden vastgelegd.
Tussentijds en aan het eind van het behandelproces stuurt uw therapeut een rapportage naar uw huisarts of specialist. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken.

KLACHTENREGELING
Alle fysiotherapeuten, al dan niet verbijzonderd, die werkzaam zijn bij de Geeresteingroep staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF (de beroepsvereniging van fysiotherapeuten). Als geregistreerde therapeuten proberen wij ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk. Dezelfde informatie vindt u ook op het internet bij het KNGF onder ‘Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut‘ .

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN?

  • het is verboden te roken in de praktijken
  • het is niet toegestaan om zonder toestemming van uw therapeut behandelruimtes te betreden
  • het betreden van de oefenzaal is alleen toegestaan met schone schoenen
  • u kunt geen waardevolle spullen onbeheerd achterlaten waar dan ook in de praktijken
  • de Geeresteingroep is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten of anderen die de praktijk betreden
  • computers en andere apparatuur worden alleen door de medewerkers van de Geeresteingroep bediend en het is dus niet toegestaan deze zelfstandig te gebruiken
  • het is, vooral voor uw eigen veiligheid en gezondheid, niet toegestaan om zonder toestemming van uw therapeut gebruik te maken van oefenapparatuur.
  • het zonder vooroverleg gebruik maken van een mobiele telefoon is niet toegestaan tijdens uw bezoek aan de praktijkruimtes.

Tot slot wensen wij u een spoedig herstel toe.

Team Geeresteingroep